Zmiany przepisów od 01.11.2019 r.

Wszelkie transakcje wykazane w załączniku nr 15 ustawy o VAT (między innymi te, które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT), będą zobligowane do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności.

Aby przepisy miały zastosowanie konieczne jest spełnienie wszystkich czterech warunków:

  1. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019   roku,
  2. wartość brutto transakcji wynosi minimum 15 000 zł brutto,
  3. minimum jedna pozycja zawarta na fakturze uwzględniona została w załączniku 15 ustawy o VAT,
  4. sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony),

Jeżeli wszystkie cztery warunki zostaną spełnione na fakturze musi znaleźć się adnotacja: ” MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI” , która będzie obligowała nabywcę do dokonania podzielonej płatności  tj.: w tytule zapłaty należy wskazać kwotę netto i osobno kwotę VAT .

Obowiązkiem banku będzie przeksięgowanie kwoty VAT na specjalnie wydzielone do tego celu konto.

Z konta VAT podatnik będzie miał możliwość regulować swoje zobowiązania z tyt.  PIT , CIT, akcyza i ZUS.