Czy czas szkolenia należy wliczyć do czasu pracy ?

Szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników nie wlicza się do czasu pracy, co wiąże się z brakiem obowiązku wypłacania wynagrodzeń z tyt. nadgodzin.

Jedyny wyjątek stanowią szkolenia BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy). W tym przypadku to pracodawca jest zobligowany ponieść wszelkiego rodzaju koszty z tym związane oraz w całości zaliczyć je jako czas pracy.

W przypadku gdy szkolenie odbywa się w normalnych godzinach pracy, pracodawca ma obowiązek zaewidencjonować je jako czas pracy tzn. nie może żądać od pracownika, aby odrabiał godziny szkolenia w czasie wolnym od pracy.

Jeżeli szkolenie odbywa się częściowo w godzinach pracy oraz częściowo wykracza poza nie (np. normalny dzień pracy trwa od 9.00-17.00, a szkolenie odbywa się w godzinach 12.00-19.00) do godzin pracy należy zaliczyć jedynie te, które mieszczą się w normalnym przedziale godzinowym. W naszym przykładzie będzie to czas od godziny 12.00 do godziny 17.00.


biuropodatkowebalance.pl